Impressum


GASTRO STAR s.r.o.
Banská 4
915 01, Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 911 733 087
      +421 911 121 079

E-mail: gastrostar@ gastrostar. sk


Vedenie:
Lenka Balajová
Peter Hazda

IČO: 36831867
DIČ: 2022439837
IČ DPH: SK2022439837 podľa §4


Používanie webových stránok a zodpovednosť za výrobky

Informácie uvádzané na týchto webových stránkach nie sú záväzné a sú poskytované výlučne na informačné účely. Majú len informačný charakter a nezastupujú ponuky v zmysle definície v platných právnych predpisoch. Podrobnejšie informácie a zmluvné podmienky vám poskytneme na vyžiadanie. Na základe informácií uvedených na webovej stránke nemôže byť uzavretá zmluva týkajúca sa predstavovaných výrobkov. 

Informácie na týchto webových stránkach a výrobky môže spoločnosť Gastro star s.r.o kedykoľvek upraviť alebo aktualizovať bez oznámenia. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, webové stránky spoločnosti Gastro star s.r.o. neobsahujú žiadne záruky ani informácie o vlastnostiach, na základe ktorých by mohla spoločnosti Gastro star s.r.o. vzniknúť zodpovednosť, či už výslovná, alebo implikovaná, za súčasnú platnosť, presnosť, úplnosť a kvalitu daných informácií.

Spoločnosť Gastro Star s.r.o nepreberá žiadnu zodpovednosť za svoje webové stránky. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty/škody, nárokovanie kompenzácie a/alebo následnej škody akejkoľvek povahy a na základe akejkoľvek právnej podstaty, ku ktorým došlo v dôsledku navštívenia alebo používania webových stránok, vrátane napadnutia počítača vírusom, sa týmto vylučuje.

Zaznamenávanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Gastro Star s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa používateľov svojich webových stránok len vtedy, ak má k tomu súhlas. Uchovávané údaje sa týkajú výlučne dátumu a času návštevy, navštívených stránok, názvu príslušného poskytovateľa internetových služieb a názvu webovej stránky, prostredníctvom ktorej používateľ navštívil webové stránky spoločnosti Gastro Star s.r.o. . Spoločnosť Gastro Star s.r.o.tieto údaje využíva na vyhodnocovanie aktivity, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom webových stránok. Osobné údaje používateľov sa využívajú výlučne na spracovávanie prieskumov za základe súhlasu udeleného používateľom na definovaný účel a v súlade s príslušnými predpismi na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Gastro star zaviedla globálne, jednotné a interné pravidlá na ochranu osobných údajov založené na zákonných požiadavkách, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov.

Súbory cookies

Keď navštívite našu webovú stránku, do vášho počítača sa môžu uložiť informácie vo forme súborov cookie. Tieto súbory cookie sa využívajú výlučne na účely optimálneho dizajnu webovej stránky. V nastaveniach prehliadača môžete nastaviť, aby sa súbory cookie neprijímali. Upozorňujeme však, že niektoré funkcie v takom prípade nemusia byť k dispozícii.

Právo na informácie

Na požiadanie máte právo bezplatne získať informácie o uchovávaných osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby. Zároveň máte nárok na opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov. V prípade otázok týkajúcich sa tejto témy napíšte e-mail našej spoločnosti. Ak navštívite webové stránky alebo súbory v rámci našich webových stránok a ste požiadaní o zadanie vašich osobných údajov, vezmite na vedomie, že tieto informácie sa budú prenášať cez internet v nezabezpečenej forme, a preto k nim môžu mať prístup a môžu s nimi manipulovať neautorizované tretie strany.

Odkazy na iné webové stránky

Odkazy na iné webové stránky spravované tretími stranami vám poskytujeme ako dodatočnú službu. Tieto webové stránky sú úplne nezávislé a nie sú spravované spoločnosťou Gastro Star. Spoločnosť Gastro Star nie je zodpovedná za obsah webových stránok tretích strán, ktoré môžete prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Gastro Star navštíviť, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, súlad s pravidlami ochrany osobných údajov ani používanie takýchto webových stránok.

Ochranné známky a autorské práva

Všetky texty, obrázky, grafické prvky, animácie, videá, hudba, zvuky a ostatné materiály na týchto webových stránkach podliehajú autorskému právu a ostatným právam duševného vlastníctva spoločnosti Gastro Star s.r.o. . Spoločnosť Gastro Star s.r.o. vlastní autorské právo na výber, zosúladenie a usporiadanie materiálov na tejto webovej stránke. Tieto materiály sa nesmú kopírovať na obchodné účely ani distribúciu. Takisto sa nesmú upravovať ani používať na iných webových stránkach.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Nástroj Google Analytics využíva súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača, vďaka čomu možno analyzovať, ako túto webovú stránku používate. Informácie, ktoré sa získavajú zo súbora cookie o používaní týchto webových stránok, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uchovávajú.

Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná funkcia zachovania anonymity adresy IP, spoločnosť Google vašu adresu IP najskôr skráti, ak sa nachádzate v členskom štáte Európskej únie alebo v ostatných krajinách, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP bude prenesená na server spoločnosti Google v USA a uložená na ňom len vo výnimočných prípadoch. Webová stránka používa funkciu zachovania anonymity adresy IP. Na základe žiadosti prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používate túto webovú stránku, aby mohla vytvoriť správu o aktivitách na webovej stránke a poskytnúť prevádzkovateľovi tejto webovej stránky dodatočné služby spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Adresa IP prenesená cez prehliadač pomocou služby Google Analytics sa neskombinuje s ostatnými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zmenou nastavení prehliadača. Radi by sme podotkli, že ak tak spravíte, nemusia byť prístupné všetky funkcie webovej stránky. Takisto môžete zabrániť, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracovávala údaje generované súbormi cookie týkajúce sa toho, ako používate webovú stránku, (vrátane vašej adresy IP) prostredníctvom doplnku, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať z nasledujúceho odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Používanie doplnkov sociálnych sietí

Naša webová stránka používa doplnky z rôznych sociálnych sietí. Doplnok sociálnej siete je tlačidlo, ktoré možno použiť na zdieľanie a komunikovanie príspevkov na našej webovej stránke iným používateľom danej sociálnej siete.

Na našej webovej stránke sa používajú nasledujúce doplnky sociálnych médií:

Facebook

Tento doplnok prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. so sídlom na adrese 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Prevádzkovateľom nemeckej webovej stránky facebook.de je spoločnosť Facebook Ireland Limited so sídlom na adrese Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tieto doplnky označuje logo Facebook. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu.

YouTube

Tento doplnok prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC so sídlom na adrese 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Tento doplnok označuje logo YouTube. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube nájdete tu.

Siete poskytujú dizajn a obsah doplnkov pre prehliadač. Doplnky sú automaticky integrované do webovej stránky.

Ak navštívite jednu z našich webových stránok s jedným z týchto doplnkov, prehliadač Internet Explorer automaticky vytvorí prepojenie na server príslušnej siete bez ohľadu na to, či doplnok použijete. Informácia, že ste navštívili webovú stránku, sa zdieľa prostredníctvom tohto prepojenia.

Z dôvodov zachovania súkromia sú príslušné tlačidlá deaktivované a doprevádza ich oznámenie. Kliknutím na oznámenie udeľujete súhlas s komunikáciou so sociálnymi sieťami a aktivujete tlačidlá. Až v tomto bode sa tlačidlá prepoja so sieťami. Ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásení na sociálnej sieti, prenesené údaje budú prepojené s vaším používateľským kontom. Platí to aj pre prípad, ak doplnok nevyužijete. Ak chcete zabrániť, aby sieť takto prepojila informácie s vaším používateľským kontom, pred kliknutím na oznámenie sa odhláste z príslušnej siete. Dokonca aj keď nie ste členom sociálnej siete, po kliknutí na oznámenie môže sociálna sieť uložiť vaše údaje.